Privacy & Cookies Policy

Privacy & Cookies Policy

Αυτή η Δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου μας και συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679 καθώς και με τον νόμο 4624/2019 και την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Εξηγεί ποιές πληροφορίες συλλέγουμε για σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή όταν εργάζεστε, επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μεταφορών που παρέχουμε.

Περιγράφει ακόμα πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα δικαιώματά σας γίνονται πάντα σεβαστά τόσο από εμάς όσο και από τους υπαλλήλους και κάθε είδους συνεργάτες μας στο πλαίσιο μιας σχέσης σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία μας BLUE OCEAN NAVIGATION (με έδρα στον Πειραιά (οδός Δραγανατσίου αρ. 55) με Α.Φ.Μ.: 099096737, Γ.Ε.Μ.Η. 044601807000) αναγνωρίζει ότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική για σας, πελάτες, προμηθευτές και εργαζομένους μας, και θέλει να είστε εξοικειωμένοι με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε κατά την εκτέλεση μεταφορών κάθε είδους φορτίου.

Για την BLUE OCEAN NAVIGATION η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους γίνεται πάντοτε σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που θέτει η εκάστοτε νομοθεσία, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR) 2016/679 όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4624/2019 αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Σκοπός του Κανονισμού είναι η ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου και η θέσπιση αυστηρότερων προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τι θεωρείται ως «Προσωπικά Δεδομένα»;

Κατά την κείμενη νομοθεσία, τα «Προσωπικά Δεδομένα» σας είναι στοιχεία που σας προσδιορίζουν ως άτομα ή σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο άτομο.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία BLUE OCEAN NAVIGATION με έδρα τον Πειραιά (οδός Δραγανατσίου αρ. 55), email info.pir@blueocean.gr, τηλ2104114016, website https://www.blueocean.gr όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, συνεργατών της και εργαζομένων της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως με συστημένη επιστολή στην ως άνω διεύθυνση ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση……………………………. και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κ………………… Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε

Όταν συναλλάσσεσθε μαζί μας, συνεργάζεσθε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, και αγοράζετε υπηρεσίες από εμάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών ανήκει το ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης, φυσική / επαγγελματική διεύθυνση, αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμοί σταθερού / κινητού τηλεφώνου, τελωνειακά, δασμολογικά και φορολογικά έγγραφα, εντολές αγορών, πληρωμών, παράδοση προϊόντων κ.λπ.

Για τις ανάγκες της εμπορικής μας δραστηριότητας, συλλέγουμε επίσης δεδομένα γεωγραφικής θέσης από έξυπνα συστήματα μεταφορών, πλατφόρμες διαχείρισης στόλου οχημάτων και δεδομένα σχετικά με την παρακολούθηση του φορτίου, τη διαχείριση του στόλου, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), την ηλεκτρονική απόδειξη παράδοσης και την παρακολούθηση εμπορευμάτων υψηλής αξίας.

Δεδομένα ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά για να προωθήσουμε τις πωλήσεις υπηρεσιών μας.

Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρο 6) για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

Α. Όταν απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς

– Για να εκπληρώσουμε τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας σε σχέση με μεταξύ μας συμφωνίες μεταφοράς και συναφείς υπηρεσίες μας

– Για να επεξεργαστούμε παραγγελίες, πληρωμές, παραδόσεις, αποζημιώσεις και να υποστηρίξουμε τις εν γένει εμπορικές συναλλαγές σας μαζί μας

Β. Όταν απαιτείται για να συμμορφωθούμε με μια νομική μας υποχρέωση

– Για να εκπληρώσουμε φορολογικές, λογιστικές, ελεγκτικές, ασφαλιστικές και λοιπές μας υποχρεώσεις και για την υποβολή δηλώσεων, εγγράφων και εκθέσεων, όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Όταν έχουμε έννομο συμφέρον για την εξυπηρέτηση νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και τρίτων

Όπως ενδεικτικά:

– Για την παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών μας

– Για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων της εταιρείας με τους υπαλλήλους και συνεργάτες μας

– Για τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσίων και μεθόδων εργασίας μας

– Για τη βελτίωση της ασφάλειας και της χρηστικότητας της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας,

– Για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών

– Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών μας συναλλαγών μαζί σας

– Για τη στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας

Δ. Όταν μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας

Όταν ως πελάτης/ συνεργάτης/ εργαζόμενος μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για εμπορική και διαφημιστική επικοινωνία που δικαιολογεί τη νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Κατά την εκτέλεση του διεθνούς μεταφορικού έργου μας, η εταιρεία μπορεί να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομέναι, εκτός από τις διωκτικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές συμμορφούμενη στις νομοθετικές διατάξεις, και με διάφορους ανταποκριτές μας, μεταφορείς, πράκτορες, παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των αναληφθεισών υποχρεώσεων.

Σαν μέλη ένος παγκόσμιου δικτύου πρακτόρων έχουμε πρόσβαση και συνεργαζόμαστε με 160 πρακτορεία ανά τον κόσμο. Η δε εταιρεία μας έχει παρουσία εκτός από την Ελλάδα, όπου διατηρεί εγκατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως Κύπρος, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι συνεργάτες μας (εταιρείες μεταφορών, πράκτορες, ασφαλιστικές εταιρίες, νομικοί, οικονομικοί, επιχειρηματικοί σύμβουλοι, τρίτοι κ.λπ.) δεσμεύονται από εμάς με Συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται γενικά στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (28 μέλη ΕΕ και Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να εκπληρώσουμε νομική ή συμβατική υποχρέωσή μας.

Τα δεδομένα σας μπορούν κατ’ εξαίρεση να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ προκειμένου να μεταφέρουμε εμπορεύματα, να εκπληρώσουμε μια νομική ή συμβατική υποχρέωση ή επειδή μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Οι αποδέκτες των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ (αποφάσεις επάρκειας, δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις, συμμόρφωση προς πρότυπα και εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας).

Οι πρακτικές αποθήκευσης της Εταιρείας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Η Εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη την υποχρεώση της να προφυλάξει τις ευαίσθητες πληροφορίες σας εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, συλλογή ή αντιγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν: α) περιορισμένη πρόσβαση και χρήση των δεδομένων μόνο από εκείνους τους εργαζομένους και συνεργάτες, οι οποίοι χρειάζονται πρόσβαση προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους, β) χρήση κωδικών πρόσβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε όσους είναι εξουσιοδοτημένοι από την Εταιρεία, γ) ενημέρωση εργαζομένων και συνεργατών σχετικά με τη νέα Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, δ) σύναψη «Συμφώνου Εμπιστευτικότητας» με τους συνεργάτες της Εταιρείας, στους οποίους είναι πιθανό να διαβιβαστούν προσωπικά σας δεδομένα, ε) ενημέρωση και επικαιροποίηση των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Εταιρεία

Διατήρηση δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας και όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, ενώ στη συνέχεια τα διαγράφουμε ή τα ανωνυμοποιούμε για στατιστικούς λόγους.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

– Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν αυτές οι πληροφορίες

– Με έγγραφη αίτησή σας ή μετά από αντίρρησή σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρηση αυτών των πληροφοριών (εκκρεμείς νομικές αξιώσεις, εργατικές, ασφαλιστικές, φορολογικές κλπ)

– Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις και

– Όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή δεδομένων σας και δεν υπάρχει εκ μέρους μας υποχρέωση διατήρησης

Αυτοματοποιημένές αποφάσεις και προφίλ

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Μπορούμε από καιρό σε καιρό να επεξεργαζόμαστε αυτόματα ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια επιχειρηματική σχέση μαζί σας.

Χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για προωθητικές δραστηριότητες

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

– Μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε ή εάν θεωρούμε ότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να το πράξουμε.

– Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομικευμένης εμπορικής επικοινωνίας με αποστολή μιας απλής αίτησης προς την εταιρία μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Α. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την πρόσβαση στα δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας και να ελέγξετε αν αυτά υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Β. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μελετήσετε, διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Γ. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο ή το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαιώμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

Δ. Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση αυτών, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση/ άσκηση/ υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Ε. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που αυτή γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ

ΣΤ. Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαιώμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Ζ. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Τέλος, όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ως ορίστηκε ανωτέρω με συστημένη επιστολή ή μέσω e-mail.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………. αλλά και ενώπιον της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής (www.dpa.gr), σε περίπτωση που έχετε ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα αιτήματά σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς.

Cookies

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί μικρά αρχεία κειμένου γνωστά ως cookies για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και για λειτουργικούς λόγους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική cookies.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και τις σχετικές επιχειρηματικές πρακτικές μας, ενόψει τυχόν νομοθετικών αλλαγών με τήρηση της νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε κατάλληλα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας της τυχόν αναθεωρημένης δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

COOKIE POLICY Blueocean uses cookies to make our site easier for you to use. We also share that information with third parties for analytics. For more info visit out Privacy Policy.